SHIP COD

Giới thiệu dịch vụ
  - Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) là dịch vụ đặc biệt mà người gửi có thể sử dụng kèm với các dịch vụ bưu chính khác để uỷ thác Bưu điện thu hộ một khoản tiền của người nhận khi phát bưu gửi (hàng hóa) và chuyển trả khoản tiền đó cho người gửi
  - Giá trị tối đa của 1 bưu gửi là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng)

Quyền và trách nhiệm của các bên
  - Quyền và trách nhiệm của khách hàng:
     a, Người gửi, người nhận có quyền ủy quyền cho ngườii khác nhận bưu gửi, nhận tiền và giải quyết các vấn đề khác phát sinh liên quan đến dịch vụ.
     b, Người gửi, người nhận có quyền khiếu nại về dịch vụ.
     c, Người gửi được bồi thường nếu SPX để xảy ra tổn thất đối với bưu gửi COD
     d, Nếu người nhận từ chối nhận bưu gửi COD, người gửi có trách nhiệm thanh toán cho SPX các khoản cước đối với bưu gửi COD và cước chuyển hoàn
     e, Người gửi chịu trách nhiệm giải quyết toàn bộ mọi vấn đề liên quan đến chủng loại, chất lượng, giá cả hàng hóa đi trong bưu gửi COD và thỏa thuận với người nhận về trách nhiệm thanh toán các khoản cước phải trả cho SPX.
     g, Người gửi, người nhận phải tuân thủ các quy định, các chỉ dẫn liên quan đến dịch vụ .

  -  Quyền và trách nhiệm của SPX:
     a. SPX có quyền yêu cầu người gửi, người nhận xuất trình chứng minh nhân dân và các giấy tờ theo quy định khi làm thủ tục nhận gửi, phát bưu gửi và trả phiếu chuyển tiền COD.
     b. SPX  không chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến chất lượng, chủng loại và giá cả hàng hóa đi trong bưu gửi COD.
     c. SPX có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng nếu xảy ra tổn thất đối với bưu gửi.