Logistics and Forwarder

·       Export : VN – tất cả các nước => Dịch vục huyên tuyến : SIN, JAPAN, HK, Thailand, China

ð Dịch vụ kết nối: DHL, UPS, Fedex, DHLS, TNT

·       Import : Worldwide – VN => Dịch vụ Chuyên tuyến: CHINA

                                             =>   Dịch vụ kết nối: DHL, UPS, Fedex

 

·       Door to Door

·       Checking online